नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा नयाँ एकीकृत निर्देशन २०७७ जारी२८ भदौ, २०७७ । नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७६ तथा सो पश्चात २०७७ भदौ २३ गतेसम्म जारी गरिएका परिपत्र तथा संशोधनहरु एकीकृत गरी तयार पारिएको यसै साथ संलग्न एकीकृत निर्देशिन, २०७७ जारी गरिएको हुँदा सोही बमोजिम गर्नु÷ गराउनु हनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशन जारी गरिएके छ ।

एकीकृत निर्देशन २०७७ (पूर्ण पाठ सहित)

Unified-Directives-2077-with-letter_by_nrb_financial-notices

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *