नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध गराइने पुनरकर्जा सुविधालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने
उद्देश्यले, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी
देहायको कार्यविधि बनाइएको छ ।

Refinance-Procedure-2077-financial-notices

नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि उपर राय सुझाब सम्बन्धमा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *