सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित विवरण

RTI_NRB-Report_2076-Chait-20770208

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *