परीक्षा भवन कायम गरिएको संशोधन सूचना- Butwal- RBB

लोक सेवा आयोग
बुटवल कार्यलय, बटवल, रुपन्देही

परीक्षा भवन कायम गएिको संशोधन सूचना
सूचना नं. ९८/०७५–७६, मितिः २०७६/०२/२७
यस कार्यालयबाट सूचना नं. ९८र०७५–७६ मिति २०७६–०२–२७ गते प्रकाशन भएको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचनामा वि। नं. ३८/०७५–७६ ९खुला तथा समावेशी, प्रशाशन, प्रशाशन तह–५, वरिष्ठ सहायक पदको परीक्षा केन्द्रमा उम्मेदवारको दर्ता नं. देहाय बमोजिम संशोधन गरिएकोले सो व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जनाकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गिरएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *